برای ثبت سفارش با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

09124600731

09121038704

هزینه های ساخت استخر ، پیمانکاری استخر ، پیمانکاران استخر ، سیمانکاری استخر ، آبندی استخر 95

هزینه سیمان کاری ، آبندی و سرامیک کاری میناتور بر مبنای ریزه متره جهت استخر
1_اجرت سیمانکاری استخر هر متر مربع 13/000هزارتومان
2_اجرت سیمانکاری لبگرد هر متر طول 6/000هزارتومان
3_اجرت سیمانکاری پاشوره هر متر طول 20/000هزارتومان
4_اجرت سرامیک کاری ساده هر متر مربع 17/000هزارتومان
5_اجرت سرامیک کاری لبگرد هر متر طول 8/000هزارتومان
6_اجرت سرامیک کاری پاشوره هر متر طول 30/000هزارتومان
7_اجرت سرامیک کاری باند هر متر طول 6/000هزارتومان
8_اجرت آبندی کاسه استخر به صورت لاینر 3لایه هر متر مربع 14/000هزارتومان
9_آبندی محوطه، دیوار، کف هر متر مربع 10/000هزارتومان
10_اجرت جکوزی 4نفره : آجر چینی، سیمان کاری،آبندی،سرامیک کاری تحویل 3/000/000میلیون تومن
11_اجرت سونا بخار:آجر چینی،سیمان کاری، آبندی ، سرامیک کاری تحویل 2/800/000میلیون تومن
12_حوضچه کلر کامل تحویل 250/000هزارتومان
13_سرامیک کاری سقف 35/000هزارتومان
14_سیمان کاری سقف 40/000هزارتومان
15_اشکی سقف 25/000هزارتومان
16_سرامیک البرز شیش گوش و چهار گوش 2/5*2/5 ویا 5*5
هر متر مربع 41/000هزارتومان 
17_چسب آبندی استخر شیمی ساختمانsa12 هر سطل 8لیتری 70/000هزارتومان
18_گریل دور استخر از 23/000 الی 70/000هزارتومان
19_تهیه سرجت جکوزی ، انواع کفشور استخر وجکوزی و وزنه ای و نردبان 
20_ چوبکاری سونا خشک چوب روسی درجه یک با رنگ سیلر کیلر هر متر مربع 135/000هزارتومان

 

برای ثبت سفارش با شماره های 09124600731 تماس حاصل نمایید